پیدا

دیوانه شدم

درخواست حذف اطلاعات

4780 . دیوانه شدم لعنت به هر چه علاقه است لعنت به هر چه دوست داشتن که روزی تغییر کند و تو ندانی با خود چه کنی مگر می شود آدمی خود را دور بیاندازد با بغض و چشم های خیس می گویم که آهای
لعنت به هر ی که فریب دهد ی را