پیدا

می میرم

درخواست حذف اطلاعات

4778 . می میرم می دانی مثال رفتار تو در چیست ؟ ی کنار قفس پرنده ایست به او توجه ای ندارد پرنده در قفس مُرد او خیر به قفس که پرنده کجا رفت