پیدا

راست نگفت

درخواست حذف اطلاعات

4777 . راست نگفت منو این بی پناهی دیدی ای دل عاقبت با تو چه کرد آن که می گفت تنها نمی مانی دیگر