پیدا

پَر کنده

درخواست حذف اطلاعات

4776 . پَر کنده مثل مرغ پَرکنده در هوای تو بال می زند دلم چرا پَر بال مرا چیدی