پیدا

تفکر

درخواست حذف اطلاعات

4773 . تفکر باید فکری داشت آن که به دشمنی با تو برخواسته نباید از او انتظار مِهر داشت