پیدا

چه بگویم

درخواست حذف اطلاعات

4772 . چه بگویم کاش روزی که مُردم با خبر شوی بیایی و ببینی با چشم هایت تن عزیزم را دست که می سپارند آری به گور سرد تنی که می شد ایستاده باشد حال برای همیشه خو ده ست