پیدا

بغض

درخواست حذف اطلاعات

4806 . بغض خندیدن لذت بخش است گریه آدمی را سبک می کند لعنت به هر چه بغض