پیدا

همت کن

درخواست حذف اطلاعات

4805 . همت کن کوه ها به هم نمی رسند گفته اند آدم ها به هم می رسند از سنگ دلی بدر آی