پیدا

نخواهم گفت

درخواست حذف اطلاعات

4804 . نخواهم گفت گر مُردم به ی نخواهم گفت گشته شده ام آری ، به دست تو ، نخواهم گفت