پیدا

بروم

درخواست حذف اطلاعات

4803 . بروم در سکوتی ، جایی وقتی دلت گرفت دست به دعا شدی برای خود ما را هم فراموش مکن به خدا بگو آن ی که دنیا رابرایش تیره و تار کرده ام دعایش را هر چه که هست ؛ مستجاب کن تو را که نمی شود آرزو کرد چون نمی خواهی
برای داشتن تو دعا لازم نیست همتت را می خواهم
خواسته ام چیز دیگریست