پیدا

چه بگویم که گفتم

درخواست حذف اطلاعات

4801 . چه بگویم که گفتم پا فشاری درعشق نشانه ضعف آدمیست اما گریختن از عشق نشانه حماقت آدمی هر دو کار خود می کنیم من مشغول پا فشاری ام تو در حال گریختن