پیدا

لال

درخواست حذف اطلاعات

4800 . لال مجال سخن گفتن نداده ای برمن سکوت پیشه خواهم کرد چشم اما ای سنگین دل ، چرا با من چنین کردی