پیدا

خود

درخواست حذف اطلاعات

4799 . خود کدام ثروت بالاتر از خودت محبت کنی بر خود بی منت شادی ظلم کنی بر خویش باز با خود می مانی