پیدا

گریه دارم

درخواست حذف اطلاعات

4798 . گریه دارم تلخ ترین اندوه ساز ذهن آدمی خاطرات شادکامی های دیروز است که چه ک نه تصور داشته ای به بقای مِهر دیدن تلخی امروز به شیرینی دیروز نمی ارزد