پیدا

حسرت

درخواست حذف اطلاعات

4797 . حسرت سیصد و شصت و پنج حسرت با من است تمام عمر هر سال تکرار شد حسرت ها
اگر نبود این حسرت ها وزنی نداشتم وقتی جسم بی جانم را می برند به سمت ابدیت