پیدا

خدا بزرگه

درخواست حذف اطلاعات

4967 . خدا بزرگه اگر دلم را ش ت و آن دورها به من می خندد اگر میان دل شب ها ، بی صدا می گریم اگر در آغوش این غصه جان دادم خدا بزرگه