پیدا

خدا

درخواست حذف اطلاعات

4965 . خدا خدا این قدر وسیع است که ببیند بنده اش ملتهبانه دل تنگ است می آید می نشید کنار خیالش به نوازش گری