پیدا

خدا بی نظیر است

درخواست حذف اطلاعات

4961 . خدا بی نظیر است چه خوب که خالقم بی بدیل است و بی نظیر دانا حس قشنگی است که بدانی همیشه قدرت مطلق و مهربان حواسش به تو هست