پیدا

از سر دل تنگی

درخواست حذف اطلاعات

4959 . از سر دل تنگی
سلام بر تو ای غزال تیز پا به قاصدک پیغامی می فرستم برایت امید که باد تند بی تفاوتی ات بگذارد رسد پیغامم اگر حال این آهوی دل ش ته خواهی بدانی بی رمق افتاده است گوشه صحرای یاءس
به تصویر آ ین نگاه رفتنت می فکرد حال دلش اصلا خوب نیست ای غزال گریز پا با کدام هدف آن گونه شادان می دویدی بروی کجا
نرفته باشی شکار شوی پاهای توان مرا که ش ته ای و جا مانده ام
نمی توانم به دنب بیایم بدانم کجایی غزال چابُک ؛ دنیای هر دوی مان تمام خواهد شد در نهایت
من این جا دل و پا ش ته تو کجا شاد و خندان و از خود ، راضی تمام خواهد شد این روزها نه از من اثری خواهد ماند نه از تو فقط دل ش ته ام از تو برایم یادگار